Foarwurk 8, 9248 SL Siegerswoude  |  06 - 50 120 867

ALGEMENE VOORWAARDEN

Tot stand gekomen op 24 oktober 2017.

Algemene Voorwaarden InnerContext, gevestigd aan Foarwurk 8, 9248 SL te Siegerswoude, ingeschreven bij de KvK onder nummer 62547879.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden     : De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

InnerContext                            : InnerContext, ingeschreven bij de KvK onder nummer 62547879.

Dienst                                          : Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die InnerContext voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium      : De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.

Opdracht                                 : De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever                      : Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.    

Overeenkomst     : Elke overeenkomst gesloten tussen InnerContext en de Opdrachtgever.   

Artikel 1: Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen InnerContext en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met InnerContext, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden InnerContext en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 5. Indien InnerContext niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat InnerContext in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 6. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met InnerContext zijn overeengekomen.

Artikel 2: Offertes

 1. Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

 2. Offertes hebben de geldigheidsduur van twee weken, tenzij anders is aangegeven.

 3. InnerContext kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is InnerContext daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij InnerContext anders aangeeft.

 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht InnerContext niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van InnerContext.

Artikel 4: Duur overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De overeenkomst wordt na afloop van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij partijen uiterlijk één maand vóór het einde van de contractperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken.

Artikel 5: Beëindiging overeenkomst

 1. InnerContext en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

 2. Zowel InnerContext als de Opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

 3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

 4. Opdrachtgever legt InnerContext geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van Opdrachtgever en/of de beroepsethiek.

Artikel 6: Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt InnerContext de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. InnerContext zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal InnerContext de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

 4. Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal InnerContext daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal InnerContext proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

 5. InnerContext zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan InnerContext kunnen worden toegerekend.

 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en InnerContext zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 7: Uitvoering overeenkomst

 1. InnerContext zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. InnerContext heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden en is vrij om zich te laten vervangen door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. InnerContext heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft InnerContext het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is InnerContext niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft InnerContext het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 6. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan InnerContext.

 7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft InnerContext het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 8. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8: Honorarium

 1. Het Honorarium en/of tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

 2. Het Honorarium en/of tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten, tenzij anders aangegeven.

 3. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van InnerContext.

 4. Van alle bijkomende kosten zal InnerContext tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend en worden maandelijks in rekening gebracht op basis van de werkelijke kosten.

 5. Voor werkzaamheden die, op verzoek van de Opdrachtgever, plaatsvinden op zaterdag brengt InnerContext een toeslag van 50% in rekening. Voor werkzaamheden op zondag is deze toeslag 100%.

Artikel 9: Wijziging honorarium

 1. Indien InnerContext bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is InnerContext gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

 2. Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

  1. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op InnerContext rustende verplichting ingevolge de wet;

  2. InnerContext alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

  3. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

 3. De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht

 4. InnerContext zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. InnerContext zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

 5. De vergoedingen en reis- en verblijfkosten worden jaarlijks per 1 januari aangepast volgens de “Consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens” van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). InnerContext stelt Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 10: Uitvoeringstermijnen

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door InnerContext opgegeven termijn.

 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

 3. Indien InnerContext gegevens of aanwijzingen nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan InnerContext heeft verstrekt.

 4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever InnerContext schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij InnerContext alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat InnerContext zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat InnerContext binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 11: Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door InnerContext aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.

 2. Betaling geschiedt achteraf, tenzij anders is overeengekomen.

 3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door InnerContext aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

 4. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

 5. InnerContext is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Facturatie vindt 2-wekelijks plaats.

 6. InnerContext en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 8. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

 9. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van InnerContext en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens InnerContext onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12: Incassokosten

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

 2. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft InnerContext in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 13: Opschorting

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft InnerContext het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

 2. Voorts is InnerContext bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

  1. na het sluiten van de Overeenkomst InnerContext omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

  2. de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

  3. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van.

 3. InnerContext kan worden gevergd. InnerContext behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14: Ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is InnerContext bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Voorts is InnerContext bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

  1. na het sluiten van de Overeenkomst InnerContext omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

  2. de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

  3. door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van InnerContext kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

  4. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van InnerContext kan worden gevergd;

  5. de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

  6. de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;

  7. de Opdrachtgever komt te overlijden.

 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van InnerContext op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 5. Indien InnerContext de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is InnerContext niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

 6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door InnerContext geleden schade.

Artikel 15: Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan InnerContext of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop InnerContext geen invloed kan uitoefenen en waardoor InnerContext niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door InnerContext in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

 4. InnerContext heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat InnerContext zijn verbintenis had moeten nakomen.

 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

 6. Zowel InnerContext als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt InnerContext zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

 8. Indien InnerContext ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is InnerContext gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16: Inspanningsverbintenis

De overeenkomst tussen InnerContext en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. InnerContext garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. InnerContext is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van InnerContext.

 2. InnerContext is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

 3. InnerContext is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat InnerContext is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor InnerContext kenbaar behoorde te zijn.

 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van InnerContext of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 5. Indien InnerContext aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van InnerContext beperkt tot het over de laatste maand in rekening gebrachte Honorarium. Indien de aansprakelijkheid toch de aangegeven grens van het Honorarium van één maand overschrijdt, is de aansprakelijkheid van InnerContext beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, blijft de aangegeven grens van het Honorarium van één maand onverkort van kracht. Indien de overeenkomst een overeenkomst betreft met een looptijd van meer dan één maand, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op maximaal eenmaal het bedrag van het Honorarium dat in één maand voorafgaand aan het ontstaan van de schade is gefactureerd aan de Opdrachtgever.

 6. De Opdrachtgever dient de schade waarvoor InnerContext aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan InnerContext te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

 7. InnerContext is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

 8. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens InnerContext vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 18: Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart InnerContext voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

 2. Indien InnerContext uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden InnerContext zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van InnerContext en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 19: Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens InnerContext en de door InnerContext (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 20: Intellectuele eigendom

 1. InnerContext behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 2. InnerContext behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21: Geheimhouding

Zowel InnerContext als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 22: Privacy

 1. De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan InnerContext verstrekt, zal InnerContext zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

 2. InnerContext mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

 3. Het is InnerContext niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

 4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak InnerContext gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en InnerContext zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is InnerContext niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

 5. De Opdrachtgever gaat akkoord dat InnerContext de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

 6. InnerContext behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 23: Wijziging algemene voorwaarden

 1. InnerContext heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

 3. InnerContext zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

 5. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 24: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij InnerContext partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

 2. Geschillen tussen InnerContext en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.